આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મરચીમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે
સ્પીનેટોરામ ૧૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટરમાં પાણી પ્રમાણે દવા છાંટો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
1094
0
સંબંધિત લેખ