આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શેરડીમાં સફેદમાખીનું નુકસાન
ઉપદ્રવિત પાન કાળા પડી જતા છોડનો વિકાસ રુંધાય છે. ઉપદ્રવ દેખાતા એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૨૦ મિલિ અથવા ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
39
0
સંબંધિત લેખ