આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શેરડીમાં મિલીબગ
શેરડીમાં મિલીબગ: મિલીબગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ એસએલ ૧૦ મિ.લિ. દવા પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
87
0
સંબંધિત લેખ