ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
19 Sep 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Control of leaf folder in paddy
For paddy leaf folder control, spray Flubendiamide 20% WG 200 liters of water @ 50g per acre or Chlorantraniliprole 18.5%SC @ 60 ml per acre dissolved in 200 liters of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
105
1