આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મગફળીમાં પાન ખાનાર ઇયળનું નિયંત્રણ:
ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૧૦ મિ.લિ. (૧ ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇસી) અથવા બીવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાવડર @ ૪૦ ગ્રામ અને જો ઉપદ્રવ વધુ જણાયા ત્યારે મીથોમાઈલ ૫૦ વેપા @ ૧ર.૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
101
0
સંબંધિત લેખ