આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કોબીજ - ફ્લાવરમાં હીરાફૂદા ઇયળનું નિયંત્રણ
ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા ફ્લુબેન્ડીયામાઇડ ૪૮૦ એસી ૩ મિ.લિ. અથવા ઇન્ડોકઝાકાર્બ ૧૫.૮ ઈસી ૫ મિ.લિ અથવા થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
88
0
સંબંધિત લેખ