આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કોબીજની સેન્દ્રીય ખેતીમાં મોલોનું નિયંત્રણ
વર્ટીસીલીયમ લેકાની અથવા બીવેરીયા બેસીઆના નામની ફૂગનો પાવડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
289
0
સંબંધિત લેખ