આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પાપડીમાં મોલોનો ઉપદ્રવ હોય તો આ દવા છાંટો
વર્ટીસિલીયમ લેકાની નામની રોગપ્રેરક ફૂગ ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
65
0
સંબંધિત લેખ