આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચી માં ચુસીયા જીવાત નું નુકશાન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વિજયસિંહ સોઢા_x000D_ રાજ્ય - ગુજરાત_x000D_ સોલ્યુશન - પ્રતિ પમ્પ સ્પેનોસોડ 45% SC @ 7 મિલી. છંટકાવ કરવો જોઈએ.
962
1
સંબંધિત લેખ