આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મકાઈમાં લશ્કરી ઈયર નું રાસાયણિક નિયંત્રણ
સ્પીનેટોરામ ૧૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લી. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લી. પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે ભૂગળીમાં દવા પડે તે રીતે છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
144
0
સંબંધિત લેખ