આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કોબીજમાં મોલો
એસિટામીપ્રીડ ૨૦ એસપી ૩ ગ્રામ અથવા ડાયફેન્થુરોન ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ અથવા ટોલફેનપાયરેડ ૧૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
107
0
સંબંધિત લેખ