આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના છોડમાં ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્રવથી વૃદ્ધિ પર અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મહારાજન રાજ્ય - તમિલનાડુ ઉપાય: ફ્લોનિકમાઇડ 50 WG નો 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો.
550
128
સંબંધિત લેખ