આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જામફળની ફળમાખી માટે દવા
ફળને સમયસર ઊતારી લો અને લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૧૦ (૧ ઇસી) થી ૪૦ (૦.૧૫ ઇસી) મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
164
7
સંબંધિત લેખ