આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શેરડીમાં પાયરિલાનું જૈવિક નિયંત્રણ
પરજીવી કીટક, એપીરીકેનિયા મેલાનોલ્યુકાના પ્રયોગશાળામાં ઉછેરેલ એક લાખ ઇંડા અથવા ૨૦૦૦ કોશેટા પ્રતિ હેક્ટરે ખેતરમાં છોડો.
112
0
સંબંધિત લેખ