આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડા પાકમાં કાતરા ઈયળની સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. તુષાર પાટીલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: કવીનાલફોસ 25 ઇસી @ 1 લિટર દવા 700 થી 900 લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી પ્રતિ હેક્ટર પાક ઉપર છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
92
0
સંબંધિત લેખ