ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
થડની છાલ કોરી ખાનાર ઇયળ- બાગાયતી પાકોમાં એક મોટી સમશ્યા
• દાડમ, જામફળ, આંબો, સરગવો, બોર, સીતાફળ, આમળાં વિગેરે બાગાયતી પાકોમાં આ ઇયળથી નુકસાન થાય છે. • ઇયળ થડ અને છાલમાં કાણાં પાડી અંદરનો ભાગ કોરી ખાય છે. • ઇયળો દિવસ દરમ્યાન કાણામાં ભરાઇ રહે છે અને રાત્રિ દરમ્યાન લીલી છાલ કોરી ખાય છે. • નુકસાનવાળા ભાગ ઉપર જાળા અને હગાર સ્પષ્ટ દેખાય છે. • ડાળીના સાંધામાં નુકસાન હોય તો ડાળી પવનથી ભાંગી જઇ સુકાય જાય છે. • સામાન્ય રીતે જુના ઝાડમાં તેનો ઉપદ્રવ વધારે જોવા મળે છે. • વાડી સ્વચ્છ રાખવી અને નિયમિત છટણી કરતા રહેવું. • જે ડાળીઓ ઉપર આ ઇયળથી ખૂબ વધારે નુકસાન થયું હોય તો તેવી ડાળી કાપી નાંખી નાશ કરવી. • થડ તથા ડાળીઓ પર બનાવેલ ઝાળા દુર કરવા. • ઇયળે બનાવેલ કાણું શોધી કાઢી તેમા લોખંડનો મજબુત તાર નાખી ઇયળને મારી નાખવી. • ઇયળે બનાવેલ કાણાંમાં એક લિટર કેરોસીન + ૧૦૦ ગ્રામ સાબુ + ૭ લિટર પાણીનું દ્રાવણ બનાવી કાણામાં જરૂરીયાત પ્રમાણે રેડી છાણ કે ચીકણી માટીથી કાણું બંધ કરવુ. • થડ ઉપરના જાળા સાફ કર્યા પછી કોઇ પણ એક દવાનો છંટકાવ થડ ઉપર કરવો. આ પ્રકારની માવજત વર્ષમાં બે વાર કરવી. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ આ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
35
6
સંબંધિત લેખ