હા કે નાAgroStar Poll
શું તમારો પાક હવામાનની પરિસ્થિતિના સતત બદલાવથી અસરગ્રસ્ત થયો છે?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગુઠાની નિશાની પર ટેપ કરો
427
0
સંબંધિત લેખ