આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઘંઉના છોડ જમીન નજીકથી કપાયેલા જોવા મળે છે?
ઉધઇથી નુકસાન છે માટે પિયત સાથે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી દવા ૧.૫ લી પ્રતિ એકરે જમીનમાં આપો.
449
0
સંબંધિત લેખ