આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કપાસના છોડ ઉધઇથી સુકાય છે?
આવા છોડ સહેલાઇથી ખેચાઇ આવે છે. બચાવ માટે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૨૦ મિલી અથવા ફિપ્રોનીલ ૫ એસસી ૫ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે બધા જ છોડને ટુવા આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
314
0
સંબંધિત લેખ