આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડાની સારી ગુણવત્તા માટે પોષણ વ્યવસ્થાપન .
ખેડૂતનું નામ- શ્રી નિલેશ કંજારિયા રાજ્ય- ગુજરાત સૂચન- 19:19:19 @ 100 ગ્રામ તેમજ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરો.
834
0
સંબંધિત લેખ