આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઈના પાકમાં લશ્કરી ઈયળ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શાનૂ રાઠોડ રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ સલાહ - ક્લોરેન્ટ્રેનીલિપ્રોલ 9.3 + લેમડાસાયલોથ્રિન 4.6 % ઝેડસી @ 14 ગ્રામ / એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
94
1
સંબંધિત લેખ