આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસનો પાક યોગ્ય વૃદ્ધિ સાથે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. કોમલ યાદવ_x000D_ રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ_x000D_ સલાહ - એનપીકે 19:19:19 @ 45 ગ્રામ / પંપ કપાસ 2-3 પાન અવસ્થાએ થાય ત્યારે છંટકાવ કરવો.
419
2