આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટા પાકમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નું નિયંત્રણ!
જો ટામેટા પાકમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નું નુકશાન જોવા મળે છે તો આ વિડીયો અવશ્ય અંત સુધી જુઓ.
આ વિડીયો માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
101
0
સંબંધિત લેખ