વીડીયો વાર્તાએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ
ટામેટામાં લીફ માઇનર ( પાન કોરીયું ) નો ઉપદ્રવ
ટામેટા પાક માં લીફ માઇનર જીવાત દેખાઈ તો તેના કેવી રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય તેના માટે આ વિડીયો અવશ્ય જુઓ.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ આપેલ વિડીયો ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
64
0
સંબંધિત લેખ