આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્વવ થી મગફળીના વિકાસમાં અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી તેજારામ ભૈરવ રાજ્ય- રાજસ્થાન ઉપાય - ઇમીડાકલોપ્રીડ 17.8% એસએલ @ 15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
297
0
સંબંધિત લેખ