આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચૂસ્યા જીવાતના કારણે રીંગણ ના વિકાસ પર અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રામનાથન રાજ્ય - તમિલનાડુ ઉપાય - ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8 W/W @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરો.
473
0
સંબંધિત લેખ