ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Which insecticide will you prefer for brinjal shoot & fruit borer?
Spray Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 4 ml or Emamectin Benzoate 5 WG @ 4 g or Thiodicarb 75 WP @ 10 g or Deltamethrin 1% + Triazophos 35% EC @ 10 per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
342
38
સંબંધિત લેખ