હા કે નાAgroStar Poll
શું તમે ફળો ઉપર જીવાતના હુમલાથી બચાવવા માટે બેગને ફળો પર બાંધો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
167
0
સંબંધિત લેખ