ટિપ્પણીઓ (6)
S
SiDdHeshor. Jamdade
Maharashtra
15 Feb 20, 12:37 PM

0
0
S
SiDdHeshor. Jamdade
Maharashtra
15 Feb 20, 12:37 PM

0
0
S
SiDdHeshor. Jamdade
Maharashtra
15 Feb 20, 12:38 PM

0
0
S
SiDdHeshor. Jamdade
Maharashtra
15 Feb 20, 12:39 PM

0
0
S
SiDdHeshor. Jamdade
Maharashtra
15 Feb 20, 12:40 PM

0
0
अॅग्रोस्टार अॅग्री-डॉक्टर
Pune, Haveli, Pune, Maharashtra
15 Feb 20, 04:39 PM

​नमस्कार जमदाडे सर ! आपल्या कांदा पिकामध्ये रसशोषक किडीचा आणि बुरशीचा प्रादुर्भाव आहे. नियंत्रणासाठी आपण फॅक्स (फिप्रोनील ५%) @ २२ मिली + इमिडा ७०% @ ८ ग्राम + साफ (कार्बेनडीझम + मॅन्कोझेब) @ ३० ग्राम प्रति पंप फवारणी करावी. तसेच कांदा वाढीसाठी ​आपण १९:१९:१९ @ ७५ ग्राम + सूक्ष्म अन्नद्रव्ये घटक असलेले चिलेटेड ग्रेड २ @ २० ग्राम प्रति पंप फवारणी करावी. असेच दहा दिवसानंतर आम्हाला आपल्या पिकाची स्तिथी सांगावी. तसेच आपण आपल्या पिकाचे फोटो, आपली समस्या आणि आपला अनुभव अँप मध्ये पोस्ट करू शकता. जेणेकरून आपण एकत्रितपणे आपल्या प्रगतीसाठी पूर्ण मदत करू. धन्यवाद.

0
0