તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
0 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
520600
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: પેન્ડીમીલીથેલીન 38.7 % સીએસ
  • માત્રા: 600-700 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ઇકીનોક્લોઆ કોલોનમ, ડાઇનબ્રા અરેબિકા, ડીજીટેરિયા સાંગ્યુનાલિસ, બ્રાકિયારિયા સાંગ્યુનાલિસ, બ્રાકિયારિયા મુટિકા, ડેક્ટીલોક્ટેનિયમ એજીપ્ટિયમ, પોર્ટુલાકા ઓલેરેસીયા, એમેરાન્થસ વિરિડિસ, યુફોર્બિયા જેનિક્યુલાટા, ક્લોમી વિસ્કોસા
  • સુસંગતતા: માત્ર એકલું છાંટવું
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: સોયાબીન, કપાસ, મરચી, ડુંગળી
  • મહત્વપૂર્ણ નોંધ: 1- નિંદામણનાશક દવાના લેબલને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને લેબલ ઉપર આપેલ માર્ગદર્શિકા અનુસરો. 2- કોઈપણ નિંદામણનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવા માટે માત્ર ફ્લેટ ફેન અથવા કટ નોઝલ વાપરો. 3- છંટકાવ કરતા પહેલા અને પછી પંપને શુધ્ધ પાણીથી ધોઈ લો. 4- ભલામણ મુજબ યોગ્ય માત્રામાં દવા વાપરો. વધારે માત્રામાં દવા છંટકાવ કરવાથી પાકને નુકસાન થઈ શકે છે અને ઓછું પ્રમાણ આપવાથી ઓછા પરિણામ મળે છે. 5- નિંદામણનાશક દવાને પહેલા 1 થી 2 લિટર પાણીમાં બનાવો અને ત્યારબાદ આ દ્રાવણને જરૂરીયાત મુજબ પાણીમાં (120-200 લિટર/એકર) ઉમેરી છંટકાવ કરવો જોઈએ. 6- નિંદામણનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવા માટે એક એકરમાં ઓછામાં ઓછું 120 લિટર પાણીનો ઉપયોગ કરો. 7- વધુ પવન અને વરસાદ દરમિયાન નિંદામણનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો નહીં. 8- પાક અને નીંદણ ગયા પછી જ નિંદામણનાશક દવા પસંદ કરો. 9- નિંદામણનાશક દવા ને યોગ્ય જગ્યાએ રાખો.ખોરાક સામગ્રી અને બાળકોની પહોંચ થી દૂર રાખવી. 10 - કોઈપણ નિંદામણનાશક દવાનો ઉપયોગ કરતા ખાતરી કરો કે યોગ્ય માત્રા માં જમીનમાં ભેજ છે કે નહીં.
  • પાકની અવસ્થા: પાકના વાવેતર પછી અને સિંચાઈ પહેલાં જમીનમાં એક સ્તર તરીકે છંટકાવ કરવું જોઈએ.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
32005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
33005500
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
20002905
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
11001505
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
10501505
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
620885
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
10501505
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
450620
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
8151211
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
560620
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155220
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
349500
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
350500
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230234
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
15501972
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
31003500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
50007500
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
30004400
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
35004500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
48007500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
640010000
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
640010000
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
7501100
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
11001699
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
600801
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
500650
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
600750
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
8451050
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
550620
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
425570
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
655690
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
655800
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
600750
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
15002000
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
400650
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
11901320
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
610700
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195235
માણિક (100 ગ્રામ)
195235
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425560
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
425560
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295465
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295425
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
475696
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001935
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001713
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
575780
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ