તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
0 gm
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
275395
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: થાયોમેથોક્ઝામ 75%
  • માત્રા: 40-50 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: કપાસમાં: તડતડિયા, મોલો મસી ; શેરડી; ડુંખ વેધક ; ડાંગર; ભૂખરા ચુસીયા અને લીલા ચુસીયા ; મગફળી: ઉધઈ
  • સુસંગતતા: મોટા ભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત અને રોગની તીવ્રતા પર અઢાર રાખે છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: શેરડી, કપાસ, મગફળી, ડાંગર
  • વિશેષ વર્ણન: તે જમીનપર લગતા કીટ અને ચુસીયા અને ચાવીને ખાવા વાળી જીવતો સામે ત્વરિત કામ કરે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
32005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
33005500
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
560620
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
300480
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
કાલા મોતી (1 કિલો)
250370
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550618
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
460492
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
850936
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430610
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280300
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195275
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
349500
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
185250
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
335430
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
સલ્ફીલ (સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુજી) 1 કિગ્રા
145160
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
620885
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280329
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
600750
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
535655
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
400650
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230234
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (માઇકોરાઇઝા) 4 કિ.ગ્રા. બેગ
535542
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
550620
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
655690
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
655800
કોસાવેટ ડીએફ (સલ્ફર 80% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
150180
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
600750
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
425570
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
8451050
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295465
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295425
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001713
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
475696
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
575780
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
610700
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
11901320
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ