તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
0 gm
બ્રાંડ: કૅપ્રિકા
390590
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: પ્રોટીન હાઇડ્રોલાયસેટ પાવડર 80% ટીસી
  • માત્રા: 25 ગ્રામ/પંપ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ફૂલોની સંખ્યા વધારવા માટે
  • સુસંગતતા: મોટા ભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: વાપર્યા પછી 15 થી 20 દિવસ.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 2 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: ફૂલો વધુ બેસે અને ફૂલ ખરતા અટકાવે છે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
32005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
33005500
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
460492
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
850936
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
480885
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155220
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
250470
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
205240
સાઇબ્યન 0:52:34 (1 કિગ્રા)
200220
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280300
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550618
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
375398
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
375425
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195275
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
390425
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
620885
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
450620
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
560620
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230234
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
11001699
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
135135
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280329
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
31003500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
35004500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
50007500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
48007500
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
7501100
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
640010000
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
640010000
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
30004400
કર્નાટક એગ્રો પ્રોકિસાન રાજસ્થાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
360375
MH પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
360375
કર્ણાટક એગ્રો પ્રોકિસાન આરજે ગ્રેડ 500 ગ્રામ
700750
MH પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
700730
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
600750
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
425570
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
8451050
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
400650
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
16001855
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
475700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
248400
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
150210
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
600750
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
15002000
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
160170
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
380385
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
195216
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
16001855
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
195216
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
475696
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001935
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
575780
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ