તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
0 gm
બ્રાંડ: કોર્ટેવા
9991227
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: સ્પાઇનટોરામ 11.7% એસસી
  • માત્રા: 450-500 મિલી/હેક્ટેર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: થ્રીપ્સ જેવી ચુસીયા જીવાત, ઈયળ અને ટપકાં વાળી કપાસની ઈયળ જેવી ઈયળ જીવાતો
  • સુસંગતતા: સ્ટિકીંગ એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, સોયાબીન, મરચા, ફ્લાવર
  • વિશેષ વર્ણન: ઉપયોગ અને સંપર્ક પ્રવૃત્તિ એ કાર્યનો પ્રકાર છે. તે લાભકારી જીવાતો ને નુકશાન કરતુ નથી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
32005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
33005500
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
480885
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155220
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
250470
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430610
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195275
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
8501097
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
560620
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
421584
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
660680
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
235325
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
350370
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230234
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
655690
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
655800
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
550620
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
600750
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
425570
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
8451050
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
400650
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
7601115
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
610700
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
16001855
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
11901320
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
600750
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
195216
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
16001855
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
195216
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295465
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295425
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
700715
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
335358
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
285300
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ