દરેક ઉત્પાદનો
ટીયેરા 73સી52 બીજી II કપાસ બિયારણ
730730
કર્તવ્ય મોદીજી કપાસ બીજ
730730
કળશ ગજબ બીજી 2 કપાસ બીજ
730730
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
500570
એક્સેન હાઇવેજ શિવાની - હાયબ્રીડ ભીંડા(250 ગ્રામ) સીડ
8001000
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
825930
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
16001813
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
600600
એગ્રોસ્ટાર ઓકરા (ભીંડા) ગોલ્ડ સર્વિસ (3 મહિના)
999999
એગ્રોસ્ટાર ટામેટા ગોલ્ડ સર્વિસ (3 મહિના)
999999
મરચાં - એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ સર્વિસ (8 મહિના)
999999
કલાઉસ માધુરી ફ્લાવર (100 ગ્રામ) બીજ
36007200
ક્લાઉસ રેમી એફ 1 હાયબ્રીડ ફ્લાવર (10 ગ્રામ) બીજ
410720
ક્યુમેક્સ રિચર્ચ જીરું (2 કિગ્રા.) બીજ
690925
ઇસ્ટ વેસ્ટ કારેલાં પાલી (50 ગ્રામ) બીજ
531774
ઇસ્ટ વેસ્ટ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન કોબ (500 ગ્રામ) બીજ
12251610
ઇન્ડો યુએસ રાણી પીળીપત્તી (ડુંગળી) 500 ગ્રામ બીજ
17502700
ગોલ્ડ કિંગ - જીરું સી/એફ - ગુજ 4 (2 કિગ્રા) બિયારણ
670925
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
450680
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
230400
ઇન્ડો યુએસ રોયલ રેડ (ડુંગળી) 500 ગ્રામ બીજ
20002700
કાવેરી મકાઈ K-50 (પીળી) (4 કિલો) બીજ
12401600
કાવેરી મકાઈ પીળી બીજ KMH 218+ (4 કિલો) બીજ
7601050
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
200322
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
210322
મંગલમ - જુડો રજકા બાજરો (1 કિગ્રા) બિયારણ
250450
મંગલમ-રિસર્ચ એમએસસી-5 જીરું (2 કિગ્રા) બિયારણ
700950
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
240390
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
11501535
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
15502370
નન્હેમ્સ-સમ્રાટ ભીંડા 3500 બીજ (223 ગ્રામ) બિયારણ
8001320
નન્હેમ્સ - સરતાજ ભીંડા (7000 બિયારણ)
11751630
નનહેમ્સ મરચા - યુએસ 730 (1500 બીજ) બીજ
420510
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
8501380
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
16502540
બટાટા-એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ સર્વિસ (3 મહિના)
999999
પ્રો એગ્રો રાઈ 5222 (1 કિગ્રા) બિયારણ
560670
રાશિ શિવાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બિયારણ
16502040
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
14502100
નિયોન રિસર્ચ રાયડો (1 કિલો) બિયારણ
330500
સેમીનિસ- ફલાવર ગીરિજા (10 ગ્રામ) બિયારણ
350444
સિમિનીઝ-મરચી સી્તારા ગોલ્ડ(10 ગ્રામ)બીયારણ
470660
સેમીનીસ સિતારા મરચી 1500 બીજ
360454
સેમીનીસ કોબીજ ઇન્દુ (10 ગ્રામ)બિયારણ
235333
સેમિનીસ હાયબ્રીડ કોબીજ વન્ડર બોલ (10 ગ્રામ) બીજ
210265
શુભ-લાભ હાયબ્રિડ ચીલી નિશા (10 ગ્રામ) બિયારણ
330500
શુભ-લાભ - હા. મરચી સુપર નિશા ( 10 ગ્રામ) બિયારણ
360500
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
12502600
સનગ્રો 143 રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
130168
સનગ્રો 5005 કોબીજ (10 ગ્રામ)બિયારણ
180224
સ્વાતિ - 01 રજકો 1-સાલી (1 કિલો) બીજ
450600
મહારાણી કાકડી (50 ગ્રામ) બિયારણ
160225
સ્વાતિ કાકડી ગ્રીન (50 ગ્રામ) બિયારણ
150215
સીંજેન્ટા ઇન્દ્રા કેપ્સિકમ 10 ગ્રામ
16502300
સિન્જેન્ટા મીઠી મકાઈ શુગર 75 (1 કેજી) બીજ
27003550
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
20002300
સીંજેન્ટા સુહાસિની પ્લસ ફ્લાવર (2000 બીજ)
420540
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
7751208
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
9501348
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
5001283
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
9001225
યુપીએલ - જાની ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
14251500
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
9501295
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
14001750
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
275390
વી એન આર -125 રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
90128
વી એન આર 28 કારેલા બીજ (50 ગ્રામ)
435640
વી એન આર-38 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
420608
વી એન આર આકાશ કારેલા બીજ (50 ગ્રામ)
450680
વી.એન.આર. - આરતી તુરિયા (50 ગ્રામ) બીજ
450640
વીએનઆર - આલોક ગલકાં (50 ગ્રામ) બિયારણ
190288
વી એન આર રાની મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
400560
વી એન આર મંજુશ્રી રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
100325
વેસ્ટર્ન-પ્રતાપ ચણા (10 કિગ્રા) બિયારણ
12001500
વેસ્ટર્ન-રિસર્ચ સી-60 જીરું (2 કિગ્રા) બિયારણ
770860
વેસ્ટર્ન - સ્વાદ સૂકા ધાણા (5 કિલો) બીજ
7501090
વેસ્ટર્ન નિર્મલ - ઇસબગુલ સાયલિયમ (1 કિલો) બીજ
360630