દરેક ઉત્પાદનો
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
550790
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
300480
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
290385
પનાકા M-45 (મેંકોઝેબ 75% WP) 1 કિગ્રા
255350
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
320600
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
155215
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
160240
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
કીફન(ટોલ્ફનપાયરાઈડ 15% ઇસી)100 મિલી
350380
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
325520
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
275395
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 1 કિગ્રા
8751010
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 500 ગ્રામ
450515
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280329
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550618
એડ-ફાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 150 ગ્રામ
720826
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
655690
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ફક્ત લ્યૂર
9090
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
175180
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
9090
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
180180
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બાવીસ્ટિન (કાર્બેનડાઝીમ 50% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
160174
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 150 ગ્રામ
14251700
બેયર એડમાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70 %) 75 ગ્રામ
730860
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
22502760
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
600750
બેયર એલિયટ (ફોસેટેલ એએલ 80% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
11501420
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 500 ગ્રામ
345430
બેયર બેલ્ટ એક્સપર્ટ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 19.92% + થિયાક્લોપ્રિડ 19.92% એસસી)100 મિલી
780989
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
320400
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 250 મિલી
750980
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથ્રિન 100 ઇસી) 250 મિલી
500600
બેયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 100 મિલી
18002280
બેયર ફેમ (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 480 એસસી) 50 મિલી
9101160
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 1 લિટર
22002900
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 500 મિલી
11251480
બેયર ગૌચો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 600 એફએસ 48%) 100 મિલી
435520
બેયર ગ્લેમોર (એથિપ્રોલ + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 80 ડબ્લ્યુજી 40 + 40% ડબલ્યુ) 100 ગ્રામ
12401450
બેયર ઇન્ફિનિટો (ફુઓપીકોલાઇડ અને પ્રોપામોકાર્બ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ) 1 લિટ
21602400
બેયર લાઉડીશ 115 મિલી
15001700
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 1 લિટર
59506790
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 250 મિલી
15501760
બાયર મોન્સરેન (પેન્સીક્યુરન 250 એસસી) 500 મિલી
560660
બાયર મોન્સરેન (પેન્સીક્યુરન 250 એસસી) 1 લિટર
11101250
બેયર મોંવેન્ટો એનર્જી (240 એસસી) 100 મિલી
370430
બેયર મોંવેન્ટો એનર્જી (240 એસસી) 250 મિલી
845960
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)1000 ગ્રામ
8000
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
8451050
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)250 ગ્રામ
20702400
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
425570
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
500650
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 13.4 મિલી
90110
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 50 મિલી
290330
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
14001640
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 250 મિલી
365440
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
715840
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 250 મિલી
13201360
બેયર રિજેન્ટ ગોલ્ડ (ફિપ્રોનિલ 18.87% એસસી) 500 મિલી
25602670
બેયર રીજેન્ટ અલ્ટ્રા (ફિપ્રોનિલ 0.6 દાણાદાર) 4 કિલો
8201060
બેયર સેનકોર (મેટ્રિબ્યુઝિન 70 ડબ્લ્યુપી) 100 ગ્રામ
300400
બેયર સેનકોર (મેટ્રિબ્યુઝિન 70 ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
13502000
બેયર શિવાન્ટો પ્રાઇમ (ફ્લુપીરાડીફ્યુરોન) 250 મિલી
8001040
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ)1 લિટર
27503250
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 500 મિલી
14401650
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ) 100 મિલી
310400
વેલમ પ્રાઇમ 250 મિલી
19502500
વેલમ પ્રાઇમ 500 મિલી
37004500
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 1 લિટ
20052400
બેયર વ્હિપ સુપર (ફેનોક્સપ્રોપ ઇથાઇલ 9 ઇસી) 500 મિલી
10121210
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
550800
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
10501225
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
325430
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (600 ગ્રામ)
11501416
કરીના (પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી)૧ લી.
770870
કરીના (પ્રોફેનોફોસ 50% ઈસી) 500 મિ.લી.
416450
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
9701400
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
450620
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 1 લીટર
560651
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 500 મિલી
300338
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લિટર
610735
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 500 મિલી
325387
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
19552710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
455579
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
8451097
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
39535381
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
20002710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
450579
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
9991227
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 100 મિલી
240240
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 250 મિલી
540665
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 500 મિલી
11601200
ડાઉ સિસ્થેન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10 % WP) 100 ગ્રામ
240250
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
195216
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
16001855
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295465
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
15501972
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
9601221
ધાનુકા- ઓમાઈટ - 250 મિલી
385410
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
530576
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230234
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
પી સી આઈ ફેરો-ટી ટ્રેપ અને પેક્ટીનો 2 લ્યુર સેટ (પી બી ડબ્લ્યુ )
105105
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ 09.30% લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન 04.60% ઝેડ સી) ૮૦ મિલી
700829
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
300440
ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 500 ગ્રામ
175232
ફસલ રક્ષક (સ્યુડોમોનાસ ફ્લ્યુરેસેન્સ) 1 કિગ્રા
260295
મર્જર - 500 ગ્રામ
580690
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 200 મિલી
380445
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
10001178
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280338
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
525600
કવચ (ક્લોરોથેલોનીલ 75% WP) 1 કિલો
16001735
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
525700
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
285295
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
285300
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
700715
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
11901320
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
610700
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
325400
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
325520
મોલટાફ-હેક્ષાકોનાઝોલ 5% એસસી 1 લિટર
250550
મોક્ઝીમેટ (300 ગ્રામ )
400432
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
135186
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 1 કિલો
21852470
મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનેબ 61.25% ડબલ્યુપી) 800 ગ્રામ
17702020
નોમિની ગોલ્ડ (બીસપીરીબક સોડિયમ 10% એસસી) 100 મિલી
625835
ઓડિસી (ઈમીજાથાપેર 35% + ઈમેઝામોક્સ 35% ડબલ્યુજી + આઉટટ્રેટ) 100 ગ્રામ
18751928
પી સી આઈ ફેરો-ટી ટ્રેપ અને પેક્ટીનો 2 લ્યુર સેટ (પી બી ડબ્લ્યુ )
105105
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
20002905
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
10501505
પ્રોક્લેમ (એમામેકટીન 5% એસજી) 100 ગ્રામ
560600
ધાનુકા - પ્રોટોકોલ (1 કિગ્રા)
650700
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 250 મીલી
10001056
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 500 મીલી
18502000
બાયર જમ્પ (40 ગ્રામ)
9001140
રીમોન (નોવાલ્યુરોન 10% ઈસી) 1000 મીલી
36503900
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
7601115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
421584
રાઉન્ડ અપ (1 લીટર)
385407
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 250 ગ્રામ
350357
સુમિટોમો ડેનિટોલ (ફેનપ્રોપથ્રિન 10% ઇસી) 1 લીટર
620810
સુમિટોમો ડેનિટોલ (ફેનપ્રોપથ્રિન 10% ઇસી) 500 મિલી
375425
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
560620
ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
260315
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
750870
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
400452
ટફાબન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 1 લિટર
375527
ટરગા સુપર (250 ml)
440481
ટરગા સુપર ( 500 મિલી)
810876
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425560
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
775845
ટાકુમી (250 ગ્રામ)
18252100
યુપીએલ - દોસ્ત (પેન્ડીમીથાલીન 30% EC) ( 1000 મિલી)
425600
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
575780
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
520600
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
600750
યુ પી એલ - વેસ્ટા (160 ગ્રામ)
610800
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
7601025
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
380523
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 10 ગ્રામ
3537
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
220246
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
335471