દરેક ઉત્પાદનો
વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
210280
ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 250 ગ્રામ
225350
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
349500
એગ્રીનોઝ-અવેસ્ટા પ્રો (500 ગ્રામ)
9001300
બીટી સ્પેશિઅલ એડવાન્સ પાવડર (500 ગ્રામ)
450550
બાસ્ફોલીઅર CabMag (1 લિટર)
8991200
બાસ્ફોલીઅર કે 40 (1 કિલો)
890900
બાસ્ફોલીઅર કે 40 (500 ગ્રામ)
465475
બેયર એમ્બિશન 1 લિટર
10901499
બેયર એમ્બિશન 500 મિલી
560770
બાયર ઇથ્રેલ (ઇથેફોન) 1000 મિલિ
21002510
બાયર ઇથ્રેલ (ઇથેફોન) 500 મિલિ
11001320
બેયર પ્લાનોફિક્સ 100 મિલી
90130
બાયો કોમ્બી (1 કિગ્રા)
380395
બાયો સ્ટાર્ટર (1 કિગ્રા)
170180
બ્લૂમર 50 મિલી
350450
સાયટોનૂટ્રી-સીએબી
600725
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
400510
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
19002400
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 30 કિલો ડ્રમ
34004468
જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 250 મિલી
300620
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
475700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
248400
હાઇડ્રોસ્પીડ કેબ-મેક્સ (1 કિલો)
200250
ઇગ્નાઈટ 500 મિલી
7001100
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
160170
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
380385
નાગામૃતા (એનએએ) 100 મિલિ
5555
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
390590
નોવાટેક સોલબ 21 (1 કિલો)
200250
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
335430
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
185250
ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
425650
ન્યુટ્રીબિલ્ડ ચીલેટેડ લોહ (Fe) ઈડીટીએ 12 % (500 ગ્રામ)
510550
સીલીકોન ઓએસએ 3% (500 મિલી)
10501130
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (1 કિલો)
335380
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (500 ગ્રામ)
180215
નુટ્રીફિડ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ 1 કિલો
105125
નુટ્રીફિડ એમએપી (12: 61: 0) 1 કિલો
159225
નુટ્રીફિડ એમકેપી (0:52:34) 1 કિલો
205250
નુટ્રીફિડ એનપીકે (19:19:19) 1 કિલો
129180
નુટ્રીફિડ એનપીકે 12:11:18 (1 કિલો)
120150
નુટ્રીફિડ પીએન (13: 0: 45) 1 કિલો
159210
નુટ્રીફિડ પીએસ (0: 0: 50) 1 કિલો
140150
ઓપ્ટિમસ 1 લિટર
9001700
ઓપ્ટિમસ 500 મિલી
500900
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
400650
પાવર ગ્રો ભૂમિકા (4 કિલો)
440810
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ
30006000
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
325600
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
175450
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
480885
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
250470
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
450850
યુ લીંક- સુપર સેરો (500 ગ્રામ)
450650
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
350500
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
375425
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
725856
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (100 મિલી)
210248
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (500 મિલી)
8151090
યુપીએલ ઝેબા-5 કિગ્રા
27502750