બ્રાંડ:upl
યુપીએલ -હાયબ્રીડ કારેલાં વિક્રાંત (50 ગ્રામ) બિયારણ
460600
યુપીએલ ઝેબા-5 કિગ્રા
27502750
અડવાંટા PAC757 હાઇબ્રિડ મકાઈ 4 કિલો બીજ
15801950
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
760875
મખ્ખન ગ્રાસ - 500 ગ્રામ
320320
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
600600
મખ્ખન ગ્રાસ - 250 ગ્રામ
160175
યુપીએલ - જાની ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
14251500
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
7751208
યુપીએલ-એફ1 હાઇબ્રિડ ભીંડા વિનસ (250 ગ્રામ) બિયારણ
7751161
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
9501295
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
9001283
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
9001225
જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 250 મિલી
300620
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
યુપીએલ - દોસ્ત (પેન્ડીમીથાલીન 30% EC ( 500 મિલી)
265310
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
520560
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
520560
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (100 મિલી)
210248
યુપીએલ સિલ્વેટ ગોલ્ડ (500 મિલી)
8151090
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
380523
દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
520600
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
7601025
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
9501348
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
14001750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
300383
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
600750
અડવાંટા 414 રાયડો (1 કિલો) બિયારણ
680750
યુ પી એલ - વેસ્ટા (160 ગ્રામ)
610800
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
5001283
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
500875
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 250 ગ્રામ
230275
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
310390
યુપીએલ - દોસ્ત (પેન્ડીમીથાલીન 30% EC) ( 1000 મિલી)
425600
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
160203
અવાન્સર ગ્લો (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન8.3%+એમઝેડબી66.7%ડબ્લ્યુજી)300ગ્રામ
490580
યુપીએલ ઇન્સલ્ફ ગોલ્ડ (1 કિગ્રા)
125140
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
600750
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 1 લિટર
16001700
આયરિસ ( એસિફ્લોર 16.5% +કલોડિનાફોપ 8% ઇસી) 200 મિલી
380445
યુપીએલ સ્વીપ પાવર (ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ 13.5%) 1 લિ.
550550
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001713
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
475696
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
575780
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
275390