બ્રાંડ:tata-rallis
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430610
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
375398
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
375425
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
390425
ઈશાન (ક્લોરોથેલોનીલ) 500 ગ્રામ
650660
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
260330
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 500 ગ્રામ
450515
અસ્તાફ (એસિફેટ 75% એસપી) 1 કિગ્રા
8751010
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 500 મિલી
300338
એટ્રાટાફ (500 ગ્રામ)
175198
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
775845
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
775845
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
660680
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
350370
ટાકુમી (250 ગ્રામ)
18252100
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લિટર
610735
સોલ્યુબોર (500 ગ્રામ)
195240
રેલીગોલ્ડ (એસપી) -100 ગ્રામ
650660
ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (100 ગ્રામ)
260315
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
135135
કોન્ટાફ પ્લસ (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 500 મિલી
325387
ઇશાન (500 ગ્રામ)
550550
ટફાબન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 1 લિટર
375527
કોંટાફ (હેક્સાકોનેઝોલ 5%) 1 લીટર
560651
MHMH ટાટા મેટ્રી (મેટ્રીબ્યુઝિન 70% ડબ્લ્યુ.પી.) (500 ગ્રામ)
12901525
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195235
માણિક (100 ગ્રામ)
195235
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425560
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
425560