બ્રાંડ:powergrow
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
320600
બ્લૂમર 50 મિલી
350450
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
9751400
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
400620
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
310480
મોલબન (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 1 લીટર
300560
મોલટાફ-હેક્ષાકોનાઝોલ 5% એસસી 1 લિટર
250550
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
180240
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
160215
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
320385
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
340520
પનાકા M-45 (મેંકોઝેબ 75% WP) 1 કિગ્રા
290350
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
480790
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
250395
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
480885
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
250470