બ્રાંડ:dhanuka
ટરગા સુપર (250 મિલી)
440525
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
11001505
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
20002905
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
220246
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
9001097
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
525626
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
10501505
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
એડ-ફાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 150 ગ્રામ
720826
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
620885
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
8501097
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
450579
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ટરગા સુપર (250 ml)
440525
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા ઓમાઈટ (પ્રોપરગાઇટ 57% ઇસી) 500 મિલી
715791
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
10501505
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
20002710
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
8151211
ધાનુકા સિક્સર 75% ડબલ્યુપી (500 ગ્રામ)
320350
એડ-ફાયર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 70 ગ્રામ
370426
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
135186
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
15501972
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
20002710
ટરગા સુપર (500 ml)
810955
ટરગા સુપર ( 500 મિલી)
810876
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
335471
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
600801
ધાનુકા- ઓમાઈટ - 250 મિલી
385410
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
9601221
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
325405
કોનિકા 50% WP 250 ગ્રામ
580756
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 10 ગ્રામ
3537
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
530576
કોનિકા 50% WP 500 ગ્રામ
10901405
ધાનુકા સેમ્પરા ( હાલોસલ્ફ્યુરોન મિથાઇલ 75% ડબલ્યુજી) 36 ગ્રામ
14801499
ધાનુકા ક્રેઝ (પ્રેટીલાકલોર 50% ઇસી) 500 મિલી
300331
ધાનુકા ક્રેઝ (પ્રેટીલાકલોર 50% ઇસી) 500 મિલી
550625
ધાનુકા - પ્રોટોકોલ (1 કિગ્રા)
650700
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
520526
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
220246
ટરગા સુપર (250 ml)
440481
ધાનુકા ફેક્સ ( ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 1 કિલો
85105
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
335471
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
275325
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
10001178
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280338
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
525600
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295465
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295425
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
295405
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280338
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280338