બ્રાંડ:corteva
એમ એચ ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 250 મિલી
540590
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 250 મિલી
540665
એમ એચ ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 100 મિલી
240273
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155220
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 100 મિલી
240240
એમ એચ ડાઉ સકસેસ (સ્પાઈનોસેડ 2.5% SC) 500 મિલી
9001000
એમ એચ ડાઉ સિસ્થેન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10 % WP) 100 ગ્રામ
240250
એમ એચ ડાઉ બીમ (ટ્રાયસાયક્લેઝોલ 75% WP) 250 ગ્રામ
560615
ડાઉ સિસ્થેન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10 % WP) 100 ગ્રામ
240250
ડાઉ ગોલ (ઓક્સિફલુઓરફેન 23.5% EC) 500 મિલી
11601200
ઇક્વેશન પ્રો 200 મિલી
10151098
ઇક્વેશન પ્રો 100 મિલી
530554
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
16001855
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
195216
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
16001855
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
195216
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
9991227
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
9991227