એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડાંગર માં ગાભમારાની ઇયળ માટે કઇ દાણાદાર દવા વાપરશો?
ઇયળ થડમાં ભરાઇ રહી નુકસાન કરતી હોવાથી દાણાદાર દવા વધારે અસરકારક રહે છે. નિયંત્રણ માટે ક્લોરાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૦.૪ જીઆર @ ૧૦ કિ.ગ્રા. અથવા કારટેપ હાઇડ્રોકલોરાઇડ ૪ જી ૧૮ કિ.ગ્રા. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૦.૫% + થાયામેથોક્ષામ ૧% જીઆર ૬ કિ.ગ્રા. અથવા ફીપ્રોનીલ ૦.૩ જીઆર ૨૦ થી ૨૫ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટરે જમીનમાં આપવી. દવા આપ્યા પછી ક્યારીમાંથી પાણી નિતારવું નહિ.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
30
12
સંબંધિત લેખ