આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઈ માં ગાભમારા ઈયળ નું નિયંત્રણ !
ખેડૂત નું નામ: સત્યેન્દ્રકુમાર રાજ્ય : ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી @ 50 મિલી પ્રતિ 200 લીટર પાણી માં ભેળવીને એક એકર માં છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
9
5
સંબંધિત લેખ