આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસમાં મિલીબગ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: સોનુ ચૌધરી. રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : બુપ્રોફેઝિન 25 એસસી @ 100 મિલી પ્રતિ એકર 200 લીટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
12
5
સંબંધિત લેખ