આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળી પાકમાં ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી બલવીર સિંહ રાજ્ય :- રાજસ્થાન સલાહ - થાયોમેથોકઝામ 12.60% + લેમ્બડા-સાયલોથ્રિન 09.50% ઝેડ સી @ 60 મિલી પ્રતિ 200 લિટર પાણી સાથે ભેળવીને એક એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
43
6
સંબંધિત લેખ