આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચામાં ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: દેવેન્દ્ર કનોજે. રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ . સલાહ : સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ 10.26% ઓડી @240 મિલી પ્રતિ એકર 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
16
2