આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચામાં ઈયળ નું નિયંત્રણ !
ખેડૂત નું નામ: ભાઈસાહેબ ખોડવે રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર સલાહ : ડેલ્ટામેથ્રિન 2.80% ઇસી 10 મિલી પ્રતિ 15 પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
20
13