આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સોયાબીન માં ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂતનું નામ: બેરૂલાલ પાટીદાર રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : થાયોમેથોકઝામ 12.60% + લેમ્બડા-સાયલોથ્રિન 09.50% ઝેડ સી @ 8 મિલી પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
22
5
સંબંધિત લેખ