ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Healthy Tomato crop
Farmer name: Radheshyam Sahara State: Madhya pradesh Tip: Spray 12:61:00 @ 75 grams per pump.
Like and Share this important information with all your farmer friends.
10
5
સંબંધિત લેખ