આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક કાકડી પાક !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી વિશાલ ક્યાદા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : - 19:19:19 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું.
15
0
સંબંધિત લેખ